Top slotenmaker Nijlen Geheimen

Op een noordoosthoek aangaande laatstgenoemde steeg woonde een wielmaker in een woonhuis het tussen de naam met ‘’t Soutvatt’ bekend was.

Rest nog te vermelden de bijnaam van een echtgenoot betreffende Arentgen Cornelisdr, die in een wandeling bekend stond zodra ‘pluizige Leen’, en woonde aan de stadsvest vlakbij het Achterom.

De St. Annastraat ontleende haar titel aan het klooster met deze heilige. Bij de opheffing met een conventen werd tevens dit St. Annaklooster met zijn voormalige bestemming onttrokken. In Bleyswijcks dagen waren de gebouwen en kloosterterreinen alang ‘geheelijck tot woonsteden en tuynen geaccomodeert’.

Op een noordwesthoek aangaande de Markt woonde aanvankelijk ons ‘cruyckebacker’, waarvoor dit ‘forneis’ moest dienen. Dat fornuis verdween desalniettemin destijds bestaan opvolger, ons glazenmaker, dit huis betrok.

Der­gelijke schrille tegenstellingen vond men destijds verdere, evenals meerdere vreemdsoortige combinaties, daar waar­van men in onze tijd nimmer verdere hoort. Desalniettemin is en blijft ‘Charitas’ of de Christelijke belangstelling ingeval iedere keer vaardig en hoopt het hoofdhaar geest eenmaal allen zal bezielen en besturen.

Voorts ons huis met de titel ‘Inde Kolff’, dat de bewoner met het gilde van St. Nicolaas had gehuurd. (Het huis daar waar sinds 1641 2 gekruisde kolven prijken, werden in 1882 bewoond via stoffeerder Forma.) In dit Coomanskolf ofwel het Keysers Hof kwamen een broeders met dit St. Nicolaas- ofwel koopmansgilde 's avonds bijeen om over de belangen met dit koopmanschap aangaande gedachten te wisselen en ‘in minne versaemt’ onder een kanne oud-Delfs te ‘colfferen’.

In de middeleeuwen bestonden daar openbare stoven, daar waar ieder zichzelf kon gaan warmen en reinigen anti een geringe toegangsprijs, daar waar later ook met een bak werd gespeeld of meer informatie ‘de kloot geslagen’.

Lopende vanaf de Korte Breesteeg voorbij de westzijde van de Koornmarkt noordwaarts op komen we langs ons menigte betreffende brouwerijen. Tal met uithangtekens en gevelstenen gaven kleur en variatie aan een huizen aangaande welke nog zeer bedrijvige, drukke omgeving, waarover Bleyswijck in zijne Beschrijvinge schrijft. Tussen verschillende wijst hij op ‘seeckere precisiteyt’, welke de destijds zo bloeiende Delfse Koornmarkt ‘dapper (deed) verloopen’ en eindelijk totaal te niet kunnen.

Ik bedoel een gevel aangaande een voormalige brouwerij ‘Een Hantbooch’, een uitstekend en zeldzaam specimen met burgerlijke bouwstijl uit de eerste helft betreffende een 16e eeuw, thans (in 1882)

In een loop der eeuwen zijn zij uitgestorven, verhuisd ofwel tot een verdere nederige staat afgedaald, vervolgens welke via hun voorvaderen in een maatschappij werden ingenomen en daarmee op hun beurt de waarheid bevestigd betreffende een spreuk het niks bestendiger is dan onbestendigheid.

’ Hij heette Floris Balthazars. Behalve meester in bestaan vak, was hij tevens één betreffende een een paar ‘quartiermeesters’ van het derde kwartier die verantwoordelijk was voor de optekening aangaande de belastingplichtigen in bestaan stadsdeel.

. In het begin later vernemen zij wellicht dat de maag en nog immers door een klassiek hekeldichter, mits ‘ingenii largitor’ werden bezongen tot bewoning en gebruik gegeven, “buiten het hy tselve huys int totaal ofte deele voorts (zou) mogen verhuyeren”.

Ieder, die door geboorte, maatschappelijke rang en stand, ambtsbetrekking of rijkdom boven de laagste klasse zijner medeburgers uitstak, vond daar behagen in ofwel meende voor een eer met het volk, waartoe deze trots behoorde, verplicht te bestaan de kunst in hare menigvuldige uitingen te beschermen en zodoende tot hare beoefening te prikkelen.

.Vijf huizen vanaf een Oostpoort was met die zijde met het Oosteinde het voormalige St. Agnieten- of Agnitaconvent. Het was ontstaan 17e eeuw de verblijfplaats van Franchoys Spierincx, een ‘tapisschier’ ofwel vervaardiger betreffende tapijten behangsels, een omvangrijk kunstenaar in bestaan werkzaamheid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Top slotenmaker Nijlen Geheimen”

Leave a Reply

Gravatar